jkjkjkjkjkjkjkjkjkjk:

page 25 from 1 PAGE AT A TIME out 10/7 from perigeebooks

(we all have a dark side sometimes, let it out in small doses of reflection, then move on)

9:49

jkjkjkjkjkjkjkjkjkjk:

pretty sure that we are all just beams of light anyway

Artwork by Adam J. Kurtz

12:38

jkjkjkjkjkjkjkjkjkjk:

Sunshine & Roses Sticker, $1

6:37

(via jkjkjkjkjkjkjkjkjkjk)

5:28

Artwork by Adam J. Kurtz

12:08

»